UFABETWINS แผนการปรีซีซั่นของอาร์เซนอลขัดข้องด้วยผู้เล่นหลักสองคนที่ถูกกำหนดให้ขาดงานเป็นเวลานาน

UFABETWINS มิเคลอาร์เตตาไม่มีโชคมากนักกับช่วงปรีซีซั่นในอาชีพผู้จัดการทีมช่วงสั้น ๆ

UFABETWINS  ช่วงพักร้อนครั้งแรกของเขาในฐานะหัวหน้าทีมอาร์เซนอลถูกบดขยี้ระหว่างฤดูกาล 2019-20

 

ที่ขยาย ออกไป และการ เริ่มต้นขอ งแคมเปญ ปัจจุบั นซึ่ง เป็นผล กระทบจ ากการ จัดตารางเวลา

ที่วุ่นวาย ซึ่งกลา ยเป็นความหมา ยเดียวกันกับฟุ ตบอลที่ระบาด UFABETWINS

UFABETWINS

 

ในขณะเดียวกันมาก่อนฤดูกาลอาจจะหยุดชะงักโดยจัดใหม่โตเกียวโอลิมปิก

บราซิลเพิ่ งประกาศ ทีม 23 คนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายโดยมี Gabriel Magalhaes และ Gabriel Martinelli

รวมอยู่ด้วย Selecao มีสถิติที่ยอด ยี่ยมในการแข่  งขันกีฬาโอลิม ปิ ก โด ยได้รับรางวัลเหรีย ญทองที่ Rio 2016

เหรียญ เงินที่ London 2012 และเห รียญทอ งแดง ที่ Beijing 2008

แม้ว่า Magalhaes และ Martinelli จะ มีควา มสุข แต่ก็ไม่เห มาะสำ หรับ Arteta การแข่งขันจะเริ่มในวันที่ 22

กรก  ฎาคมและสิ้น สุดในวันที่  7 สิงหาค มหนึ่งสั ปดาห์ก่อนที่พรีเมียร์  ลีกจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง

นั่นหม ายความว่าหา กบราซิลเข้ าถึ งรอบชิ งชนะเลิศอ าร์เตต้า จะไม่มีผู้ เล่น หลั กสองค

นเป็นเวลาห  นึ่งสัปด าห์ในขณ ะที่เขาพ ยายามเตรี ยมที มสำหรับเกมแ ร กของฤดูก าลใหม่

สมม ติว่าทั้งคู่เริ่มต้นที่ Selecao, Magalhaes และ Martinelli อาจต้องการพักผ่อนเมื่อพวกเขากลับมาที่อังกฤษ

เนื่องจากผู้เล่ นอาร์เซ  นอลจำนวนห  นึ่งถูกกำห น ดให้มี นร่วมในยูโรใน วงซัมเมอ ร์ นี้อ าร์เตต้

าจึงได้ตัด ผลงานของเข  าออกไปเพื่อจั ดการความ ฟิตขอ งทีมใน ขณะเดี ยวกั นก็ใ ห้เวล าพวกเขา

ในกา รพั ฒนาคว ามสัมพัน ธ์ในสนา ม การขาดมา กาลเฮ สและมาร์ติเนลลีจ  ะทำให้เรื่องซับซ้อน

ขึ้นเท่านั้นใ นขณะที่เขาจ ะต้องคำนึ งถึงคว ามต้องก ารใน การเดิ นทา งอันแ สน ทร หด ในการบิน

ไปญี่ปุ่นแ ละกลั บมาอีก ครั้งเมื่ อตัดสินใจว่า จะต้อ งพักฟื้นนานเท่าใด

UFABETWINS

โตเกียว  2020 ถูกย้อนกลับไปหนึ่  งปีเพื่อตอบส นองต่อวิกฤ ตโคโรน าไว รัสและใ น ขณะที่เกม

กำลังจะดำเนิ นต่อไ ปสถาน การณ์ด้านสาธาร ณสุขยังคงเป็นสา เหตุที่ทำให้เกิดค วามกังวลอย่างมาก

มีความไ ม่สบายใจอย่ างกว้าง ขวางในญี่ ปุ่นเกี่ยว กับผ ลกระท บขอ งการ เป็น เจ้าภาพ จัดการแ ข่งขัน

กีฬาระดับ นานาชาติครั้งใหญ่ท่ ามกลางก ารแพร่ ระบาดแ ละด้วยเหตุ นี้จึงมีคว ามไม่แน่นอนใ นการดำเนินการ

สมมติว่าเกมดำเนินไปตามแผนที่วางไว้อาร์เตต้าจะต้องทำโดยไม่มีทีมที่แข็งแกร่งเต็มรูป

แบบในขั้นตอนสำคัญของการเตรียมการปรีซีซั่นของเขา บ้านผลบอล

ด้วยการแข่งขัน Africa Cup of Nations ในภายหลังความยากลำบากด้านลอจิสติกส์จะไม่จบลงในเร็ว ๆ นี้